Placeholder image


Facebook fanpage

สายด่วน: 045-353051 โทรสาร: 045-353051

ปณิธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี :: “ให้สติและปัญญาแก่ทุกคน บนพื้นฐานความพอเพียง” วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ปฏิทินกิจกรรม


หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งสภาอาจารย์

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๒๓ ซึ่งได้กำหนดให้มีสภาอาจารย์ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่อธิการบดีและหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย โดยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายลำดับรองที่รองรับอำนาจหน้าที่ของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



ค้นหา

เมนูลัด


label7



ThaiCreate.Com Tutorials
mod_vvisit_counterเรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_counter วันนี้ 1
mod_vvisit_counter เมื่อวานนี้ 6
mod_vvisit_counter เดือนนี้ 159
mod_vvisit_counter เดือนที่ผ่านมา 194
mod_vvisit_counter ปีนี้ 2,135
mod_vvisit_counter ปีที่ผ่านมา 1,362
mod_vvisit_counter ทั้งหมด 3,498

เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
IP ของคุณ : 54.92.158.65