Placeholder image


Facebook fanpage

สายด่วน: 045-353051 โทรสาร: 045-353051

ปณิธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี :: “ให้สติและปัญญาแก่ทุกคน บนพื้นฐานความพอเพียง” วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ปฏิทินกิจกรรม


หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งสภาอาจารย์

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๒๓ ซึ่งได้กำหนดให้มีสภาอาจารย์ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่อธิการบดีและหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย โดยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายลำดับรองที่รองรับอำนาจหน้าที่ของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


รวมรวมข่าวสารต่างๆ : Info

ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ?อาจารย์ดีเด่นแห่.. อ่าน : 17    15 มกราคม 2561 khiriwat
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมพนั.. อ่าน : 50    8 มกราคม 2561 khiriwat
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายสนับสนุนต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย.. อ่าน : 35    3 มกราคม 2561 khiriwat
หลักการและวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ปขมท... อ่าน : 42    28 ธันวาคม 2560 khiriwat
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย.. อ่าน : 35    28 ธันวาคม 2560 admin
ขอเชิญเข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย.. อ่าน : 1595    30 สิงหาคม 2560 admin
คลิกเพื่อดูทั้งหมด

รวมภาพกิจกรรม : Gallery

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 6-7 ม.ค. 2561 โขงเจียม อุบลราชธานี


ค้นหา

เมนูลัด


label7ThaiCreate.Com Tutorials
mod_vvisit_counterเรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_counter วันนี้ 4
mod_vvisit_counter เมื่อวานนี้ 10
mod_vvisit_counter เดือนนี้ 151
mod_vvisit_counter เดือนที่ผ่านมา 293
mod_vvisit_counter ปีนี้ 444
mod_vvisit_counter ปีที่ผ่านมา 3,147
mod_vvisit_counter ทั้งหมด 4,957

เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
IP ของคุณ : 107.20.94.6