Placeholder image


Facebook fanpage

สายด่วน: 045-353051 โทรสาร: 045-353051

ปณิธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี :: “ให้สติและปัญญาแก่ทุกคน บนพื้นฐานความพอเพียง” วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ปฏิทินกิจกรรม

+++!!!! อย อยู่ช่วงการปรับปรุ่ง เปิดใช้งานอีก วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ขอ อภัย ณ ที่นี้ด้วย!!!!